Privacybeleid

De bescherming van uw privéleven en persoonsgegevens is van het grootste belang voor ons. We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens conform de bepalingen in de toepasselijke wetgeving, namelijk de Belgische gegevensbeschermingswet van 30 juli 2018 en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Voorwerp van ons privacybeleid

Het voorwerp van het hierna beschreven privacybeleid is de website www.cleanpower.be, een initiatief van de naamloze vennootschap Clean Power.

Gebruik van onze website

Door onze website verder te raadplegen, verklaart u kennis te hebben genomen van ons privacybeleid en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens op de hieronder beschreven manier.

We wijzen u erop dat we ons het recht voorbehouden om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. We zullen u altijd duidelijk informeren over elke belangrijke wijziging. Het is echter raadzaam om deze pagina regelmatig te raadplegen.

Ons privacybeleid in detail

1. WIE VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS?

1.1. De verwerkingsverantwoordelijke

Clean Power is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. We bepalen de persoonsgegevens die worden verzameld, de verwerkingsdoeleinden en de technische en organisatorische middelen voor die verwerking.

1.2. De verwerker

Het staat Clean Power vrij om een beroep te doen op een of meerdere verwerkers. Onder ‘verwerker’ verstaan we een natuurlijke of rechtspersoon die uw persoonsgegevens verwerkt op verzoek en voor rekening van Clean Power als verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker waarborgt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens en handelt steeds in opdracht van Clean Power.

2. OP WELKE GRONDEN WORDEN UW GEGEVENS VERWERKT?

We verwerken uw gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • de uitvoering van precontractuele maatregelen en de uitvoering van het contract waarvan u een partij bent, voor alles wat verband houdt met het gebruik en de verlening van onze diensten;
 • de uitvoering van het contract waarvan u een partij bent en op grond van onze wettelijke verplichtingen voor alles wat verband houdt met het beheer van de contractuele relatie en de facturering;
 • uw goedkeuring voor de verzending van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

De verwerking van uw persoonsgegevens is tot het strikt noodzakelijke beperkt om de door Clean Power beoogde doeleinden (zie punt 4 verderop) te bereiken. De gegevens die worden verzameld en waarop de verwerking van toepassing is, zijn:

 • uw naam, voornaam en adres
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer
 • De gegevens met betrekking tot uw verbinding (IP-adres, lokalisering, enz.).

We verzamelen en verwerken in geen geval gevoelige gegevens.

De gegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, ons contactformulier invult of contact met ons opneemt via e-mail. Daarna kunnen nog andere persoonsgegevens worden verzameld, bijvoorbeeld bij de uitvoering van de bestelling. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de verlening van onze diensten.

Cookies

We maken ook gebruik van cookies om gebruikers te herkennen en ze een gepersonaliseerde gebruikservaring te bieden, om hun technische keuzes (bv. voorkeurstaal) te onthouden en om eventuele fouten op onze website op te sporen en te corrigeren. Voor meer informatie over ons cookiegebruik kunt u ons cookiebeleid raadplegen.

4. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD?

Clean Power verzamelt uw persoonsgegevens met als enig doel om u een optimale en gepersonaliseerde gebruikservaring te bieden. De verwerking van uw persoonsgegevens is essentieel voor de goede werking van de website en de levering van onze diensten. Als die gegevens ontbreken of als ze onjuist of onvolledig zijn, behouden we ons het recht voor om bepaalde handelingen op te schorten of te annuleren.

Clean Power verbindt zich ertoe om uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te verwerken:

 • u de mogelijkheid geven om via de website contact met ons op te nemen en/of een bestelling te plaatsen;
 • onze diensten uitvoeren en verlenen;
 • de contractuele relatie beheren;
 • onze accounts beheren en facturen opmaken;
 • u een gepersonaliseerde dienst aanbieden door nieuwsbrieven te sturen, producten op maat voor te stellen, ondersteuning te bieden en klachten op te volgen;
 • fraude, fouten en crimineel gedrag opsporen en u daartegen beschermen;
 • u kortingsacties toesturen als u daar uitdrukkelijk mee hebt ingestemd (direct marketing). In dat geval staat het u vrij om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Wanneer u onze website bezoekt, worden bepaalde gegevens voor statistische doeleinden verzameld. Met deze gegevens kunnen we uw gebruikerservaring optimaliseren. Het gaat hierbij om uw IP-adres, het geografische gebied van waaruit u de website raadpleegt, de dag en het tijdstip van raadpleging, alsook de geraadpleegde webpagina’s. Door de website verder te raadplegen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de verzameling van deze gegevens voor statistische doeleinden.

5. AAN WIE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OVERGEDRAGEN?

Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik. Ze worden niet aan derden verkocht, gegeven of overgedragen zonder uw voorafgaande toestemming.

Bovendien worden uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie overgedragen.

Clean Power heeft alle technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Als uw gegevens toch zouden worden geschonden, verbindt Clean Power zich ertoe om alle nodige maatregelen te nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

6. HOELANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is om de beoogde doeleinden te bereiken. Ze worden uit onze databank gewist zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het beoogde doeleinde of als u rechtsgeldig gebruik hebt gemaakt van uw recht op gegevenswissing.

7. WAT ZIJN UW RECHTEN?

7.1. Garantie van een rechtmatige en behoorlijke verwerking

Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de legitieme doeleinden, zoals toegelicht in punt 4. Ze worden op adequate, relevante en niet-buitensporige wijze verzameld en verwerkt en ze worden slechts bewaard zolang dat nodig is om de beoogde doeleinden te bereiken.

7.2. Recht van inzage

Als u uw identiteit kunt aantonen, hebt u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. U hebt dus het recht om te weten wat de verwerkingsdoeleinden zijn, om welke categorieën van gegevens het gaat, aan welke categorieën van bestemmelingen de gegevens worden overgedragen, welke criteria worden gehanteerd voor de bepaling van de bewaartermijn van de gegevens, en welke rechten u kunt uitoefenen op uw gegevens.

7.3. Recht op rectificatie

Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen te allen tijde op schriftelijk verzoek worden rechtgezet.

7.4. Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)

Daarnaast hebt u het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist in de volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor het bereiken van de doeleinden.
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • U hebt uw recht van bezwaar rechtsgeldig uitgeoefend.
 • Uw gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • Uw gegevens moeten worden verwijderd om een wettelijke verplichting na te komen.

Aangezien de verwijdering van de gegevens voornamelijk verband houdt met hun zichtbaarheid, zou het kunnen dat de gewiste gegevens toch tijdelijk nog bewaard blijven.

7.5. Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen hebt u het recht om te verzoeken om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, vooral in geval van een geschil omtrent de juistheid van de gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een rechtsprocedure of zolang dat voor Clean Power nodig is om na te gaan of u uw recht op gegevenswissing rechtsgeldig kunt uitoefenen.

7.6. Recht van bezwaar

U hebt ook het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. Clean Power zal de verwerking van uw gegevens stopzetten, tenzij ze kan aantonen dat er dringende legitieme redenen in het voordeel van de verwerking bestaan, die voorrang hebben op uw recht van bezwaar.

7.7. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U hebt het recht om alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerd, veelgebruikt en elektronisch leesbaar formaat. Als u daarom verzoekt, kunnen die gegevens aan een andere provider worden overgedragen, tenzij dat technisch onmogelijk is.

7.8. Recht op intrekking van uw toestemming

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor doeleinden van direct marketing, op elk ogenblik intrekken.

8. HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN?

Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek samen met een bewijs van uw identiteit per aangetekend schrijven naar Clean Power nv, rue Emile Francqui 2, 1435 Mont-Saint-Guibert, of via mail naar [email protected]. We sturen u zo spoedig mogelijk een antwoord, en uiterlijk één (1) maand na ontvangst van uw verzoek.

9. HOE KUNT U EEN KLACHT INDIENEN?

Als u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door Clean Power, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger)

Hebt u nog vragen?

Als u nog vragen hebt of meer informatie wenst over ons privacybeleid of de verwerking van uw gegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen:

Clean Power NV

Rue Émile Francqui 2
1435 Mont-Saint-Guibert

Btw: BE 0455 485 373
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)10 84 84 10

©2024 Clean Power - BTW BE0455.485.373 - Alle rechten voorbehouden